مفهوم حدیث «حاسبوا قبل ان تُحاسبوا» از کدام بیت، دریافت می‌شود؟

گزینه یک

در زمانِ خط، مدار چشم او بر مردمی است
گردن عامل بود باریک در پای حساب

گزینه دو

زان خلایق که درآیند به دیوان حساب
مثل سلمان عجب ار ز آنچه درآید به حساب

گزینه سه

صبح پیری نیست گر صبح قیامت، از چه کرد
پیش چشم من ز عینک نصب، میزان حساب

گزینه چهار

سنگ کم در پلّۀ میزان خجالت می‌کشد خود حساب آسوده است از پرسش روز حساب

گزینه 4

مفهوم مشترک حدیث صورت سؤال و بیت گزینۀ «4»: لزوم رسیدگی به اعمال خود در دنیا، قبل از فرارسیدن حساب قیامت (تأکید بر خودحسابی) است؛ اما سایر گزینه‌ها به بررسی حساب و کتاب‌های دنیایی در روز قیامت اشاره می‌کنند.

به بالای صفحه بردن