مفهوم «خشت زدن» در عبارت «شعر هم زیاد می‌گفت اما به قول نظامی خشت می‌زد» چیست؟

گزینه یک

پرحرفی

گزینه دو

پرورده‌گویی

گزینه سه

نافرمانی

گزینه چهار

ناتوانی

گزینه 1

«خشت زدن» به‌معنای «بیهوده‌گویی» نیز درست است اما با‌توجه به این عبارت معنای «پرحرفی» می‌دهد.

به بالای صفحه بردن