مفهوم «رجزخوانی» در تمام گزینه ها موجود است، به جز .................. .

گزینه یک

سزد گر بداری سرش در کنار
زمانی برآسایی از کارزار

گزینه دو

پیاده مرا زان فرستاد طوس
که تا اسپ بستانم از اشکبوس

گزینه سه

هم اکنون تو را ای نبرده سوار
پیاده بیاموزمت کارزار

گزینه چهار

به لشگر چنین گفت کاموس گرد که گر آسمان را بباید سپرد

گزینه 4

در این سؤال گزینۀ «4» به خاطر وجود فعل گفت از طرفِ کاموس، پهلوان تورانی، ممکن است دانش آموزان به اشتباه بیفتند. و گر نه در گزینه های «1» و «2» و «3» با دانستن کلّیت داستان متوجه خواهید شد که همۀ ابیات رجزخوانی بین رستم و اشکبوس است.

به بالای صفحه بردن