مفهوم روبه‌روی كدام گزينه نادرست است؟

گزینه یک

هرگز كيد كايدان با خداوند غيب‌دان برابر نيايد. (تأثير خواست و ارادۀ الهی)

گزینه دو

الصّبرُ مفتاح الفرج (بردباری موجب گشايش است)

گزینه سه

نيكوخو بهتر هزاربار از نيكورو (برتری ظاهر بر باطن)

گزینه چهار

و مثل قرآن مثل آب است روان (حيات‌بخشی قرآن)

گزینه 3

در گزينۀ (3) به برتری باطن به ظاهر اشاره می‌كند.

به بالای صفحه بردن