مفهوم ضرب‌المثل «از کوزه همان برون تراود که در اوست» از کدام بیت، دریافت می‌شود؟

گزینه یک

مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب
هست اندر ذات او این هر دو معنی آشکار

گزینه دو

گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد
با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

گزینه سه

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه چهار

اگر ذاتی تواند بود کز هستی توان دارد من آن ذاتم که او از نیستی جان و روان دارد

گزینه 2

از کوزه همان برون تراود که در اوست ضرب المثلی در مفهوم ذات و اصل است و بیت گزینۀ «2» هم می‌گوید سنگی که ذات آن سیاه است (بدگوهر است) هیچ‌گاه لعل نمی‌شود.

به بالای صفحه بردن