مفهوم عبارت «این قصّه، عجب‌ترین قصّه‌هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بوَد: هم فُرقَت بوَد و هم وَصلت؛ هم محنت بوَد، هم شادی؛ هم راحت بود، هم آفت...» با کدام گزینه ارتباط کم‌تری دارد؟

گزینه یک

همچونی زهری و تریاقی که دید همچو نی دمساز و مشتاقی که دید

گزینه دو

درد و درمان را به‌هم آمیختند درد از درمان جدا کردن خطاست

گزینه سه

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به‌هم‌اند

گزینه چهار

همی رفت از بر گردون گهی تاری گهی روشن وز او گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا

گزینه 4

بیت توصیف سایه‌روشن ابر است ولی مفهوم مشترک سایر ابیات آمیختگی رنج و راحت است.

به بالای صفحه بردن