مفهوم عبارت «به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد؛ و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز در آن زاده می‌شود. نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت درآید.» با کدام بیت تناسب بیشتری دارد؟

گزینه یک

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وارهد از حدّ جهان بی‌حد و اندازه شود

گزینه دو

چیست نشانی آنک، هست جهانی دگر
نو شدن حال‌ها رفتن این کهنه‌ها

گزینه سه

به گرد جهان هر که راند سخن
نکوهیدن من نگردد کهن

گزینه چهار

پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند

گزینه 2

مفهوم بیت نو شدن جهان و رفتن کهنه‌هاست. سایر گزینه‌ها به سخن نو، پایداری نام بد و جاودانگی سخن اشاره دارند.

به بالای صفحه بردن