مفهوم عبارت «به شدّتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار نا‌امید نباید شد» در کدام موارد دیده می‌شود؟ الف) نیست روشن‌گهر از سختی دوران دلتنگ ب) بیش از این سختی مکن با کار دشوارم بساز ج) با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت د) از شب بخت سیاهم صبح امیدی نزاد هـ) بسا محنت که دولت آخرِ اوست

گزینه یک

د – ب

گزینه دو

د – ج

گزینه سه

ب – الف

گزینه چهار

ج – هـ

گزینه 4

مفهوم سؤال، نا‌امید نشدن در برابر سختی‌های روزگار و امید داشتن به بهبودی اوضاع به لطف خداوند را مطرح می‌کند. همان‌طور که دیدید این مفهوم در گزینه‌های «ج – هـ» ذکر شده است (تحمل در برابر سختی‌ها و نا‌امید نشدن)

به بالای صفحه بردن