مفهوم عبارت «خاک مظهر فقرِ مخلوق در برابر غَنايِ خالق است.» با کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟

گزینه یک

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

گزینه دو

از خدا نبود روا جستن غنا
هست مومن را غنا رنج وعنا

گزینه سه

فقر است راحت دو جهان زینهار از آن میل غنا مکن که غنا صورت عنا(رنج) است

گزینه چهار

مالک ملک بقا گشتم و سلطان غنا این تسلّط به من از فقر و غنا بخشیدند

گزینه 1

مفهوم مشترک فروتنی و افتادگی است.

به بالای صفحه بردن