مفهوم عبارت «در آب حیات تن‌ها بود و در قرآن حیات دل‌ها بود» در کدام گزینه دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

هست قرآن مر تو را همچون عصا کفرها را در کُشد چون اژدها

گزینه دو

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری

گزینه سه

تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو، آدم را نبیند غیر طین

گزینه چهار

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

گزینه 2

مفهوم عبارت صورت سؤال؛ ارزش والای قرآن و زندگی‌بخش بودنِ مفاهیمِ ناب قرآنی است که باعث هدایت و سلامت بشریت است، اما گزینۀ 2 فقط به قرآن قسم خورده شده و از مقام و ارزش والای قرآن صحبتی نرفته است.

به بالای صفحه بردن