مفهوم عبارت «دل‌ها آن چنان صفایی می‌یابند که وصف آن ممکن نیست.» با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتری دارد؟

گزینه یک

من صفا بودم و آیینه‌ام آلودۀ زنگ
زنگ ز آیینه زدودند و صفا بخشیدند

گزینه دو

چه لازم وصف شعر آبدار خود کنی صائب اگر دارد گهر آب صفا، پنهان نمی‌ماند

گزینه سه

دیدۀ اهل صفا روشن که آن روشن‌روان
یک بهشت جاودان با خود صفا آورده است

گزینه چهار

اگر صفا طلبی کام دل مجوی که یار چو در کنار نشست از میان صفا برخاست

گزینه 1

مفهوم مشترک، صفا یافتن دل و رفع کدورت است که در گزینۀ «1» با استعارۀ «آیینه» آمده است. در گزینه 3، به صراحت سخنی از صفا یافتن پس از رفع کدورت نیامده است.

به بالای صفحه بردن