مفهوم عبارت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟ «در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند.»

گزینه یک

صد کشته زنده کردی و کس را خبر نشد
یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است

گزینه دو

در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیست
با جان بودن به عشق در سامان نیست

گزینه سه

شهید عشق توام ای عزیز دل، یک شب
در آرزوی وصالت مرا کبوتر کن

گزینه چهار

زندۀ جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق زان‌که از کشتن لقا حاصل شود جرجیس را

گزینه 2

مفهوم مشترک عبارت سؤال و بیت گزینۀ «2» این است که عاشق واقعی از هر آنچه دارد می‌گذرد و به تعلقات وابسته نیست حتی به جان و روح خود هم که نشانۀ منیت است پشت پا می‌زند.

به بالای صفحه بردن