مفهوم عبارت زیر در تمام ابیات دیده می‌شود به جز بیت گزینۀ .................. «به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو»

گزینه یک

در تمام سال‌های رفته بر ما روزگار شادمانی می‌خرید از ما و ماتم می‌فروخت

گزینه دو

بدین زور و زر دنیا چو بی عقلان مشو غرّه که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی

گزینه سه

اعتمادی نیست بر کار جهان بلکه بر گردون گردان نیز هم

گزینه چهار

شاد و بی غم بزی که شادی و غم زود آیند و زود می‌گذرند

گزینه 1

یکی از تعالیم عنصرالمعالی به فرزندش این بود که غم و شادی جهان ثابت نیست که این مفهوم به عنوان صورت سؤال دیده می‌شود و در گزینه‌های 2 و 3 و 4 نیز وجود دارد. اما شاعر در گزینۀ 1 از غم و شادی جهان صحبت می‌کند اما فقط به صورت یک طرفه. به عبارت دیگر شاعر در بیت 1 از سختی‌های روزگار و غمگین بودنش دارد شکایت می‌کند و صحبتی از وجود شادی های روزگار به میان نمی آورد.

به بالای صفحه بردن