مفهوم عبارت «سرچشمۀ همۀ دردسرهاي تو، اي ناتانائيل، گوناگوني چيزهايي است که داري.» به کدام بيت زير نزديک‌تر است؟

گزینه یک

حاصل کارگه کون و مکان اين‌همه نيست باده پيش آر که اسباب جهان اين‌همه نيست

گزینه دو

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است همه آن است وگرنه دل و جان اين‌همه نيست

گزینه سه

منت سدره و طوبي ز پي سايه مکش که چو خوش بنگري اي سرو روان اين‌همه نيست

گزینه چهار

دولت آن است که بي خون دل آيد به کنار ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين‌همه نيست

گزینه 1

مفهوم محوري تست: دل کندن از دنيا و ماديّات معناي بيت چهارم: خوشبختي آن است که بدون زحمت و مشقت حاصل شود، وگرنه با سعي و تلاش و مشقت حتي به‌دست آوردن بهشت هم چندان دل‌چسب نيست!

به بالای صفحه بردن