مفهوم عبارت «معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» در کدام گزینه نیامده است؟

گزینه یک

از مهرِ دوستان ریاکار خوش‌تر است دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست

گزینه دو

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم شد دشمن من وه که چه طالع دارم

گزینه سه

لباسِ ظاهر و باطن به هم موافق کن نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باش

گزینه چهار

ظاهر و باطن به یکدیگر خوش است هر که دارد هر دو با ما آشناست

گزینه 2

مفهوم عبارت سؤال یکرو بودن و ریاکار نبودن را مطرح می‌کند که در گزینه‌های 1و3و4 دیده می‌شود اما در گزینۀ 2 شاعر از مشکلات بعد از دوستی‌اش و اقبالِ کجش صحبت دارد.

به بالای صفحه بردن