مفهوم عبارت مقابل در کدام بیت دیده می‌شود؟ "شاهین تیزبال افق‌ها بودم، اکنون زنبوری طفیلی شدم"

گزینه یک

شاهین من به صید پلنگان گذاشتی
همت بلند و چنگل ازین تیزتر بده

گزینه دو

شب غم کشت ما را یاد باد آن روز خوش وحشی
که می‌کرد از طریق مهر ما را غم‌گساری‌ها

گزینه سه

به چشم سفلگان دهر ظالم را بود شانی
مگس زنبور را شهباز زرین بال می‌بیند

گزینه چهار

پس روز دگر تا پی غم کور کنم با این همه ناخوشی خوشم باید بود

گزینه 2

عبارت سؤال می‌گوید: زمانی همچون شاهین تیزبال، در اوج بودم ولی حالا همانند زنبور، سربار و بی‌ارزش شده‌ام. (از اوج به حضیض افتادن / از عزت به ذلت رسیدن) شاعر در بیت دوم هم به همین مفهوم اشاره می‌کند.

به بالای صفحه بردن