مفهوم عبارت «نیکو خو بهتر هزار بار از نیکو رو» در کدام گزینه دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه دو

شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست ولی به کار نیاید به جز نکوکاری

گزینه سه

به فعل نیک و به گفتار خوب پشت عدو چو عاقلان جهان زیر بام باید کرد

گزینه چهار

تن آدمی شریف است به جان آدمیّت نه همین لباس زیباست نشان آدمیّت

گزینه 3

مفهوم مشترک بین صورت سؤال و گزینه‌های 1 و 2 و 4، این است که اخلاق نیکو و زیباییِ کردار بسیار از چهرۀ زیبا داشتن باارزش‌تر است. اما گزینۀ 3 می‌گوید: عاقلان عالم با نیکو صحبت کردن و نیکو کار کردن پشتِ دشمنانشان را بر خاک می‌مالند.

به بالای صفحه بردن