مفهوم عبارت «هرگز در این جهان چیزی ندیده‌ام که حتّی اندکی زیبا باشد، مگر آنکه فوراً آرزو کرده‌ام تا همۀ مهر من آن را دربر گیرد.» با همۀ بیت‌های زیر به‌جز .......... ، هم‌سو است.

گزینه یک

نه مطرب که آواز پای ستور
سماع است اگر عشق داری و شور

گزینه دو

قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس
که نه هر کاو ورقی خواند، معانی دانست

گزینه سه

مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند
که به یک شعله به یک خواب لطیف

گزینه چهار

چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

گزینه 2

مفهوم مشترک سروده‌ها: باید همه چیز را زیبا دید نه فقط آن چه را همه زیبا می‌دانند. گزینه «2»: فقط عاشق شناخت درستی از معشوق دارد و قدر و ارزش او را درمی‌یابد.

به بالای صفحه بردن