مفهوم عبارت «هرگز هيچ زيبايي لطيفي را در اين جهان نديده‌ام که بي‌درنگ نخواسته باشم تمامي مهرم را نثارش کنم.» با کدام بيت زير تناسب ندارد؟

گزینه یک

به چشم مست ما بنگر که نور روي او بيني همه عالم به نور او اگر بيني، نکو بيني

گزینه دو

در نظر گر شور روي او بود هرچه آيد در نظر نيکو بود

گزینه سه

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد

گزینه چهار

به جهان خرّم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

گزینه 3

‌مفهوم محوري تست: همۀ دنيا را زيبا ديدن و به همۀ دنيا مهر ورزيدن. مفهوم بيت سوم: هرچه از دوست مي‌رسد نيکوست. ← گزينۀ سوم (در نظر گر شور روي او بُوَد: اگر شور و اشتياق ديدن روي خدا در نگاه ما باشد.)

به بالای صفحه بردن