مفهوم عبارت «هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد» در کدام ضرب المثل آمده است؟

گزینه یک

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

گزینه دو

گهر بی هنر خوار و زار است و سست

گزینه سه

گهر ناید به کف بی عوض کردن

گزینه چهار

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض

گزینه 4

به بالای صفحه بردن