مفهوم عبارت «همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند، ما را از خدا برمی‌گرداند.» با مفهوم کدام بیت در تضاد است؟

گزینه یک

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایۀ هما را

گزینه دو

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

گزینه سه

برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

گزینه چهار

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه مُلک لافتی را

گزینه 2

متن صورت پرسش می‌گوید که هیچ انسان و آفریده‌ای نباید ما را مجذوب خود کند، اما در بیت دوم شاعر می‌گوید شناخت یک انسان (حضرت علی (ع)) همان شناخت خداوند است که دو دیدگاه کاملاً متفاوت است.

به بالای صفحه بردن