مفهوم مرگ در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

هرکه شود صید عشق کی‌شود او صید مرگ
چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر

گزینه دو

گفت کسی خواجه سنایی بمرد
مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

گزینه سه

هست از پس پرده گفت وگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

گزینه چهار

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد

گزینه 1

در این بیت شاعر مرگ را به مسخره گرفته است و می‌گوید عاشقان با مرگ بیگانه هستند، اما سه گزینۀ دیگر به ذات اصلی مرگ اشاره می‌کنند و می‌گویند همه فانی هستند و روزی خواهند مرد.

به بالای صفحه بردن