مفهوم مصراع «چو علی که می تواند که به سر برد وفا را ؟» با کدام گزینه مناسب تر است؟

گزینه یک

برای وفاداری با سر بشتابد.

گزینه دو

بی وفایی را از سر به در کند.

گزینه سه

رسم وفاداری را خاتمه دهد.

گزینه چهار

شرط وفاداری را تماماً به جای آورد.

گزینه 4

هیچ کس جز امیرالمؤمنین (ع) نمی‌تواند رسم وفاداری را کامل به جای آورد.

به بالای صفحه بردن