مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد حاصل بی‌حاصلی نبود به جز شرمندگی

گزینه یک

سرو را بی‌حاصلی باشد حصار عافیت
اهل دنیا تکیه بر دیوار این مفلس کنید

گزینه دو

چنین گفت یک ره به صاحبدلی
که عمرم به سر رفت بی حاصلی

گزینه سه

ای گدایان چند ازین بی حاصلی
راست ناید عاشقی و بددلی

گزینه چهار

عشق و سودا چیست وحشی مایۀ بی حاصلی غیر ناکامی ز خودکامان چه حاصل می‌شود

گزینه 1

در صورت سؤال «بی‌حاصلی» نکوهش شده است و اما بیت گزینۀ «1» در ستایش بی‌حاصلی آمده است.

به بالای صفحه بردن