مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ «تا زبر خاکی‌ای درخت تنومند مگسل از این آب و خاک، ریشۀ پیوند»

گزینه یک

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست
کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

گزینه دو

میزان (ترازو) غربت از زر و گوهر لبالب است
در پلۀ وطن چه اقامت کند کسی؟

گزینه سه

مپندار این شعله افسرده گردد
که بعد از من افروزد از مدفن من

گزینه چهار

با تلخی غربت چه کند مصر شکرخیز؟ از بهر عزیزی نتوان شد ز وطن دور

گزینه 2

مفهوم بیت سؤال توصیه به وطن‌پرستی و حفظ ارتباط با وطن است. اما مفهوم بیت گزینۀ «2» ترجیح غربت بر وطن و توصیه به ترک وطن می‌باشد.

به بالای صفحه بردن