مفهوم مقابل كدام بيت نادرست است؟

گزینه یک

حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست كه آشنا سخن آشنا نگه‌دارد (دوست واقعی راز نگه‌دار است.)

گزینه دو

گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان
نگاه دارد سر رشته تا نگه‌دارد (محبت دوطرفه است.)

گزینه سه

سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری
كه حق صحبت مهر و وفا نگه‌دارد (جان‌فشانی عاشق)

گزینه چهار

تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش (محرمان عشق رازهای الهی را نمی‌دانند.)

گزینه 4

پيام بيت گزینۀ (4) اين است كه محرمان عشق رازهای الهی را می‌داند.

به بالای صفحه بردن