مفهوم مقابل کدام بیت «غلط» است؟

گزینه یک

کرسی چه حاجت آن را کز عرش بر‌گذشته است از زیر پای منصور کرسی کشید باید (فناء فی الله)

گزینه دو

منشور رستگاری است طومار خود حسابان
در روزنامۀ خود هر روز دید باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)

گزینه سه

چون رنگ می ز مینا بیرون دوید باید
نه پردۀ فلک را از هم درید باید (کل اناء یترشح بمافیه)

گزینه چهار

نوش دکان هستی آمیخته است با نیش چون خنده‌ای دهد رو لب را گزید باید (الدهر یومان یوم لک و یومٌ علیک)

گزینه 3

مفهوم گزینۀ 3، بیرون آمدن از دایرۀ وابستگی‌ها و دنیای مادی و رفتن به سوی معنویت و افلاک است، در‌حالی‌که عبارت عربی داخل پرانتز معادل «از کوزه همان برون تراود که در اوست» را می‌رساند و با بیت سازگاری ندارد.

به بالای صفحه بردن