مفهوم مقابل کدام بیت نادرست است؟

گزینه یک

چو هنگامۀ آزمون تازه شد
دگر باره ایران پر آوازه شد (شروع جنگ)

گزینه دو

به آورد با او بسنده نبود بپیچد ازو روی و برگاشت زود (ناتوانی و فرار از نبرد)

گزینه سه

بزد بر بر و سینه‌ی اشکبوس سپهر آن زمان دست او داد بوس (تبریک و ستایش)

گزینه چهار

بشد تیز رهام با خود و گبر همی گرد رزم اندر آمد به ابر (عصبانیت و آشفتگی)

گزینه 4

رهام سریع با خود و گبر به میدان رفت آنچنان که گرد و خاک تا آسمان بلند شد در این بیت از واژۀ تیز برداشت سرعت می‌شود نه عصبانیت. هم‌چنین بشد این‌جا به معنای رفتن می‌باشد و فعل اسنادی نیست.

به بالای صفحه بردن