مفهوم نوشته‌شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟

گزینه یک

لیک چنان خیره و خاموش ماند / کز همه شیرین سخنی گوش ماند: شیرین سخنی‌های چشمه با دیدن دریا به پایان رسید.

گزینه دو

نعره برآورده فلک کرده کر / دیده سیه کرده شده زَهره در: چشمه باعث ترس و آزار دیگران می‌شد.

گزینه سه

در بر من ره چو به پایان بَرد / از خجلی سر به گریبان بَرَد: همه در برابر من (چشمه) شرمنده هستند.

گزینه چهار

قطرۀ باران که در افتد به خاک / زو بدمد بس گهر تابناک: منظور از گهر تابناک گل‌ها و سبزه‌هاست.

گزینه 2

مفهوم نوشته شده در مقابل گزینه‌های 1 و 3 و 4 درست است؛ اما گزینۀ 2 مفهومی اشتباه در مقابلش نوشته شده است. چرا که بیت گزینۀ 2 دربارۀ بزرگی و ترسناکیِ دریاست نه چشمه

به بالای صفحه بردن