مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

بپیچید زو روی و شد سوی کوه: «فرار کردن»

گزینه دو

که رهّام را جام باده‌ست جفت: «اهل خوشگذرانی بودن»

گزینه سه

عنان را گران کرد و او را بخواند: «اسب را حرکت دادن»

گزینه چهار

سر هم نبرد اندر آرد به گرد: «کشتن حریف جنگی»

گزینه 3

«عنان را گران کردن» یعنی اسب را متوقّف کردن

به بالای صفحه بردن