مفهوم همه ابیات به استثنای بیت .................. با یکدیگر تناسب دارد.

گزینه یک

من اي صبا ره رفتن به کوي دوست ندانم
تو مي روي به سلامت سلام ما برساني

گزینه دو

اي صبا سوختگان بر سرره منتظرند
گر از آن يار سفر کرده پيامي داري

گزینه سه

از صبا پرس که ما را همه شب تادم صبح بوي زلف تو همان مونس جان است مرا

گزینه چهار

با صبا افتان و خيزان مي روم تا کوي دوست وز رفيقان ره استمداد همت مي کنم

گزینه 4

دراين گزينه «صبا» به عنوان نماد پيام رساني، پيام نمي برد بلکه گوينده، خود، همراه با باد صبا تا کوي دوست مي رود.

به بالای صفحه بردن