مفهوم همۀ ابیات با بیت زیر یکسان است به جز .................. "کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام"

گزینه یک

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست
که آگهست که تقدیر بر سرش چه نوشت

گزینه دو

سیاوش بدو گفت انده مدار
کزین سان بود گردش روزگار

گزینه سه

خنده و گریۀ عشاق ز جایی دگر است
می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم (می‌گریم)

گزینه چهار

این کاسۀ سرها که تو بینی، روزی زیر لگد کوزه‌ گران خواهد بود

گزینه 4

‌مفهوم بیت چهارم: سرانجام همه مرگ است بیت سؤال و ابیات 1 تا 3 به این مفهوم اشاره دارند که «همه چیز به ارادۀ خداست و آدمی اختیاری از خود ندارد» (جبر تقدیر)

به بالای صفحه بردن