مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به‌جز:

گزینه یک

بر چهرۀ وصفش چه محل زیور تقریر
دریاب که حاجت به بیان نیست عیان را

گزینه دو

در روی تو گفتم سخنی چند بگویم
رو بازگشادی و در نطق ببستی

گزینه سه

هیچ نقّاشت نمی‌بیند که نقشی برکند وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده‌ای

گزینه چهار

صورت یوسف نادیده صفت می‌کردند با میان آمد و بی‌عقل و زبان گردیدم

گزینه 1

مفهوم مشترک ابیات گزینه‌های «2، 3 و 4»: توصیف‌ناپذیری جمال معشوق و حیرانی و سرگشتگی بینندگان و وصف‌کنندگان مفهوم بیت گزینۀ «1»: زیبایی بی‌نظیر یار و بی‌نیاز بودن از وصف و شرح دیگران

به بالای صفحه بردن