مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به‌جز....................

گزینه یک

صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد
دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد

گزینه دو

دامن شادي چو غم آسان نمي‌آيد به دست
پسته را خون مي‌شود دل تا لبي خندان کند

گزینه سه

شاد و بي‌غم بزي که شادي و غم
زود مي‌آيند و زود مي‌گذرند

گزینه چهار

به عيش کوش و مپندار همچو نااهلان که عمر را عوض و وقت را قضايي هست

گزینه 2

«ساختن شرايط شاد، سخت است» ناپايداری شادی و غم مفهوم مشترک گزينه‌هاست.

به بالای صفحه بردن