مفهوم و معنای واژۀ «غریب» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

زُهد غریب است به میخانه در گنج عزیز است به ویرانه در

گزینه دو

تبه‌ گردد آن مملکت عن‌قریب کزو خاطر آزرده گردد غریب

گزینه سه

گر من گدای کوی تو باشم غریب نیست
قارون اگر به خیل تو آید گدا رود

گزینه چهار

غربت ز برای تو گزیدم کابیات غریب تو شنیدم

گزینه 2

معنای غریب در گزینه‌های 1و3و4 عجیب و غریب و شگفت‌انگیز است اما در گزینۀ 2 به معنای بیگانه است.

به بالای صفحه بردن