مفهوم و معنی عبارت «برای اولین بار در عمرش – جز در عالم شاعری – یک کار غیر‌عادی کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت» در کدام گزینه بطور کامل ذکر شده است؟

گزینه یک

محال بود که نیما در زمستان به یوش سفر نکند.

گزینه دو

نیما یک بار در زمستان به یوش رفت که همین باعث مرگش شد.

گزینه سه

در عالم تخیل، نیما زمستان‌های یوش را به زیباترین نوع می‌سرود.

گزینه چهار

نیما علاوه بر شاعری کارهای غیر معمول دیگری هم در یوش برای خودش دایر کرده بود.

گزینه 2

سفر نیما در زمستان به یوش به خاطر سرمای فراوان باعث شد مریض شود و همان مریضی باعث مرگش شد.

به بالای صفحه بردن