مفهوم و منظور محمدبن منور در حکایت «حقۀ راز» در کدام بیت بیان شده است؟

گزینه یک

رفت پیش عارفی آن زشت‌کار گفت ما را در دعایی یاد دار

گزینه دو

باز می‌پرسمت از مسئلۀ دوری و عشق و سکوت تو جواب همۀ مسئله‌هاست

گزینه سه

هرکه را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند

گزینه چهار

عارفان زانند دائم آمنون که گذر کردند از دریای خون

گزینه 3

در حکایت «حقۀ راز» عارف مرد را مذمت می‌کند که «تو موشی را پنهان نتوانستی داشت، سرّ خدای را با تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت؟!» همین مفهوم مشابه مفهوم بیت گزینۀ «3» است.

به بالای صفحه بردن