مفهوم «و من یتوکل علی الله فهو حسبه» از کدام بیت دریافت نمی‌شود؟

گزینه یک

آنک گندم را ز خود روزی دهد کی توکل‌هات را ضایع کند

گزینه دو

گفت من بِه از توکل بر ربی
می‌ندانم در دو عالم مکسبی (مکسب: محل کسب)

گزینه سه

دل تو را دادم توکل بر خدای دادگر
روی کردم سوی تو تا بر سرم تقدیر چیست

گزینه چهار

بر ناخدا توکل بیش از خداست ما را از عزم ناقص خود یک جو خبر نداریم

گزینه 4

عبارت عربی صورت سؤال خداوند و توکل کردن بر او را در هر کاری کافی می‌داند. این مفهوم در ابیات گزینه‌های «1 و 2 و 3» هم دیده می‌شود، اما بیت گزینۀ «4» می‌گوید بیشتر مواقع در زندگی توکل ما به غیر از خدا (ناخدا) بوده است.

به بالای صفحه بردن