مفهوم «چو بوسید پیکان سر انگشت اوی» با کدام مصراع، متناسب است؟

گزینه یک

یکی تیر زد بر بر اسب اوی

گزینه دو

به شست اندر آورد تیر خدنگ

گزینه سه

زمین آهنین شد سپهر آبنوس

گزینه چهار

چو سوفارش آمد به پهنای گوش

گزینه 4

زمانی‌که تیر در کمان کشیده می‌شود سوفار یا دهانه‌ی تیر تا بناگوش می‌رسد که در این صورت پیکان تیر سرانگشتان تیرانداز را لمس می‌کند. منظور فردوسی آماده شدن برای پرتاب تیر است.

به بالای صفحه بردن