مفهوم کدام‌یک از این ابیات با عبارت «ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که بدان می‌نگری» یکسان است؟

گزینه یک

ورای عشق هزاران هزار ایوان هست
ز عزت و عظمت در گمان نمی‌آید

گزینه دو

آرزوها همه در گور شد ای نفس خبیث
در دلم بود که آدم شوم اما نشدم

گزینه سه

سکوت می‌کنم و عشق در دلم جاری است
و این شگفت‌ترین نوع خویشتن‌داری است

گزینه چهار

در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کاین گوشه پر از زمزمۀ چنگ و رباب است

گزینه 1

در این بیت آمده است که در عشق هزاران هزار بزرگی و عظمت هست که در وهم و گمان انسان عادی هم نمی‌گنجد. عبارت صورت سؤال هم تأکید دارد که عظمت آن چیزی نیست که به چشم می‌آید و مفهومی درونی دارد.

به بالای صفحه بردن