مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات، تفاوت دارد؟

گزینه یک

ز محنت شب و روزِ زمانه دانستم
که دهر با همه از پشت و روی در جنگ است

گزینه دو

بوی سلامت ندهد باغ دهر
زان که سرشته است نباتش به زهر

گزینه سه

دهر نکوهی مکن ای نیک‌مرد دهر به جای من و تو بد نکرد

گزینه چهار

دهر ابلق است و عرصۀ خاکی مصافگاه منشین بر او گرت نه سرِ زخم خوردن است

گزینه 3

در گزینۀ 3، وارونۀ گزینه‌های دیگر می‌گوید دهر یا همان روزگار در حق ما آدم‌ها بد نمی‌کند. امّا در گزینه‌های دیگر، «دهر با همه در جنگ است»، «بوی سلامت ندهد باغِ دهر» و «اگر سرِ زخم خوردن نداری بر دهر منشین»، همگی بر جفا‌کاری دهر دلالت دارند.

به بالای صفحه بردن