مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟

گزینه یک

دگر بهار چمن را چه دلگشا کرده است شکوفه بر سر سبزه نثارها کرده است

گزینه دو

مکن ز بستگی کار، شکوه چون خامان که صبر غنچه، گره را گره‌گشا کرده است

گزینه سه

نه از ترانۀ بلبل شکفته گل در باغ که بهر کسب هوا غنچه سینه وا کرده است

گزینه چهار

چه عقده‌ها که ز خاطر گشوده غنچه گل بهار بین که گره را گره‌گشا کرده است

گزینه 2

در سایر گزینه‌‌ها به آمدن بهار و سرسبزی طبیعت که نشانی از روی دوست دارد پرداخته شده است ولی در گزینۀ 2 شاعر علت گره‌‌گشایی غنچه را صبر و شکیبایی در طریق کار می‌‌داند که صبر، کار بسته را گره‌‌گشایی می‌‌کند.

به بالای صفحه بردن