مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تناسب کمتری دارد؟

گزینه یک

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

گزینه دو

در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران

گزینه سه

بدین زور و زر دنیا چو بی‌‌عقلان مشو غرّه که این آن نوبهاری نیست کش بی‌مهرگان بینی

گزینه چهار

سر آلب ارسلان بینی ز رفعت رفته برگردون به مرو آ، تاکنون در گِل سر آلب ارسلان بینی

گزینه 2

ذات دنیا بی‌وفایی است. بررسی سایر گزینه‌‌ها: ناپایداری قدرت و زوال حکومت ستمگران را بیان می‌کند.

به بالای صفحه بردن