مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

گزینه یک

عشق می‌ورزم و امّید که این فن شریف چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود(حرمان=محرومیت)

گزینه دو

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوایِ من نماز کنید

گزینه سه

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

گزینه چهار

مرگ آشامان ز عشقش زنده‌اند دل ز جان و جان ز تن برکنده شد

گزینه 1

مفهوم مشترک گزینه‌های 2 و 3 و 4، عشق دلیل زنده ماندن است و عاشقان هرگز نمی‌میرند.

به بالای صفحه بردن