مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

ایا پرلعل کرده جام زرین ببخشا بر کسی کش زر نباشد

گزینه دو

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

گزینه سه

ببخشد درم هر چه يابد ز دهر همی آفرین یابد از دهر بهر

گزینه چهار

تعلیم ز اره گیر در امر معاش نیمی سوی خود می‌کش و نیمی می‌پاش

گزینه 2

گزینه‌های «1، 4 و 3» صرفاً به بخشش کردن اشاره می‌کنند، اما بیت گزینۀ «2» نتیجۀ بخشش را هم مورد نظر قرار داده است، یعنی چنانچه در زمان دارایی ببخشی، زمان نیاز خداوند دست تو را خواهد گرفت.

به بالای صفحه بردن