مفهوم کدام بیت با بقیۀ ابیات فرق دارد؟

گزینه یک

تو را صبا و مرا آبِ دید شد غمّاز وگرنه عاشق و معشوق رازدارند

گزینه دو

از تپیدن‌های قلب و از پریدن‌های رنگ عاشق بیچاره هرجا هست رسوا می‌شود

گزینه سه

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

گزینه چهار

اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت چه کند؟ سوز غم عشق نیارست نهفت

گزینه 3

گزینه‌های 1و2و4 از فاش شدن عشق در میانِ خلق و رسوا شدن عاشق صحبت دارند. اما شاعر (حافظ شیرازی) در بیت گزینۀ 3 از دلیلِ سرگشتگی و حیرانی‌اش به باد صبا می‌گوید و اینکه خیالِ روی معشوق او را شیدا و بیدل کرده که در میانِ دشت و صحرا دیوانه‌وار می‌گردد.

به بالای صفحه بردن