مفهوم کدام بیت با بیت «ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ‌طبع / هم گرگیِ شبان شما نیز بگذرد» هم‌خوانی ندارد؟

گزینه یک

آخر دیری نماند اِستمِ اِستمگران

ز آن که جهان‌آفرین دوست ندارد ستم (اِستم: ستم)

گزینه دو

از مردم زمانه مروّت وداع کرد
با اهل روزگار به‌غیراز ستم نماند

گزینه سه

جزای نیک و بد خلق با خدای انداز
که دستِ ظلم نماند چنین که هست، دراز

گزینه چهار

مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را

گزینه 2

سه بیت دیگر به _حاکمان_ ظالم اشاره دارند اما بیت نخست به رواج ستمگری و نامردمی میان خودِ افراد جامعه پرداخته است.

به بالای صفحه بردن