مفهوم کدام بیت با بیت: «گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را» قرابت دارد؟

گزینه یک

طوبي و سدره گر به قيامت به من دهند يك جا فداي قامت رعنا كنم تو را

گزینه دو

مستانه كـاش در حـرم و ديـر بگــذري تا قبله گاه مومن و ترسا كنم تو را

گزینه سه

زيبا شـود بـه كـارگـه عشـق كـار مــن هرگه نظر به صورت زيبا كنم تو را

گزینه چهار

با صد هزار جلوه برون آمـدي كـه مــن با صد هزار ديده تماشا كنم تـو را

گزینه 1

مفهوم مشترک: بهشت بدون دوست ارزشی ندارد. ارزش دوست از فردوس بالاتر است.

به بالای صفحه بردن