مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، تفاوت دارد؟

گزینه یک

دل از بي مرادي به فکرت مسوز شب آبستن است اي برادر به روز

گزینه دو

شب فراق به صبح وصال انجاميد شکفته شو چو گل اي دل که گلعذار رسيد

گزینه سه

اميدوار چنانم که کار بسته برآيد وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آيد

گزینه چهار

نااميد از روشني اي دل به تاريکي مباش زان که شام هجر را صبح وصالي در پي است

گزینه 2

در گزينه هاي ديگر مي گويد که نااميد مباش اما در گزينه ي 2 مي گويد که هجران به پايان آمده است.

به بالای صفحه بردن