مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟

گزینه یک

دل شکستۀ حافظ به خاک خواهد برد
چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد

گزینه دو

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست
بنفشه زار شود تربتم چو در‌گذرم

گزینه سه

به عشق روی تو روزی که از جهان بروم
ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه

گزینه چهار

باشد غم هجر تو به خونابه بر آن نقش گر از سر خاکم بدمد برگ گیاهی

گزینه 1

مضمون مشترک گزینه‌های «2، 3 و 4» روییدن و شکفتن گل‌های سرخ رنگ پس از مرگ، از خاک و تربت گور عاشق به واسطه عشق معشوق است اما در گزینۀ «»«1» شاعر از به گور بردن آرزوهایش سخن می‌گوید.

به بالای صفحه بردن